Regjeringen innfører:

Strengere regler for el-løperhjulsyklistene

– Jeg er glad for at vi nå raskt får på plass disse endringene i regelverket. Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud, sier samferdselsministeren. Arkivfoto: Sandor Dahl.

3000 kroner blir boten, om man er flere på el-løperhjulet og blir tatt. Men regjeringen innfører foreløpig ingen promillegrense.

Kommunene får mulighet til å ilegge parkeringsgebyr og skilte soner der el-løperhjul er forbudt. Og syklistene må holde gangfart, når de passerer fotgjengere.

– El-løperhjulene er blitt veldig populære, og de er bra for mikromobiliteten. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til bruken av dem. Jeg er glad for at vi nå raskt får på plass disse endringene i regelverket. Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemeldingen.

Endringene som regjeringen i dag beslutter i regelverket for bruk av el-løperhjul, trer i kraft 18. mai. Arbeidet for strengere regler har pågått siden i fjor sommer.

– Regjeringen jobber videre med spørsmålet om promillegrense, sier Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) forventer at el-løperhjulsyklistene senker farten når de møter gående. Arkivfoto: Sandor Dahl.

For at det skal bli forbudt å kjøre i beruset tilstand, må el-løperhjul og andre små elektriske kjøretøy omklassifiseres til en type motorvogn i veitrafikkloven.

I dag omfattes el-løperhjul av forbudet mot å føre kjøretøy når man «ikke kan anses skikket til å kjøre på en trygg måte». At det hverken blir aldersgrense eller påbud om hjelm på el-løperhjulet, er også en konsekvens av manglende omklassifisering.

Hareide forventer at el-løperhjulsyklistene senker farten når de møter gående.

– Vi tydeliggjør forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og at fotgjengere har prioritet på fortøy, og at fartsgrensen er på 6 km/t ved passering. Gjør de ikke det, må vi vurdere sterkere lut, sier KrF-statsråden.

Kommunene kan innføre nattestenging

– Med de nye reglene er det opp til kommunene å innføre nattestengning, sier Hareide.

Han oppfordrer kommunene til å bruke den nye verktøykassen som åpner for lokale soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud og innføring av parkeringsbøter.

– Jeg er ikke i tvil om at vi får færre ulykker og mer ordnede forhold, som følge av at kommunene får mulighet til å håndtere disse utfordringene, sier statsråden.

For Hareide er det viktig at det nettopp er kommunene som skal regulere, siden problemene el-løperhjul skaper, er ulike fra storbyer til distriktskommuner.

Det kan komme flere regelendringer for bruk av el-løperhjulene før sommeren. Stortinget jobber nå med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av elsparkesykler på offentlig grunn.

– Vi er enige med Stortinget i at det er behov for å presisere og tydeliggjøre det vi mener er gjeldende rett: At kommunene har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler der virksomheten baserer seg på at elsparkesyklene parkeres på offentlig grunn sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

− Regjeringen har gitt Stortinget lovteknisk bistand i saken. Vi er kjent med at Stortinget har som mål at kommunene, allerede før sommeren, får en eksplisitt hjemmel til å regulere utleie av elsparkesykler i kommunen, legger han til.

Skjerper regelverket

Følgende endringer vil gjelde fra 18. mai:

  • Kommunene får flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De får muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.
  • Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.
  • Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.
  • Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.