SISTE: Fylkesmannen konkluderer med at driften ved Metodisthjemmet var forsvarlig

Av: Redaksjonen   2020-05-07 10:44:37 
  Sist oppdatert 2020-05-07 10:47:30 

Gammelt sykehjemsbygg, mange ansatte i karantene samtidig og dårlig testkapasitet medvirket til at 16 beboere ved Metodisthjemmet døde av koronavirus.

Dette peker Fylkesmannen i Vestland på etter tilsynet ved sykehjemmet i Bergen.

Konklusjonen er at situasjonen ble håndtert forsvarlig etter forholdene.

«Sykehjemmet fulgte råd om smitteverntiltak der de kunne og tilpasset disse til lokale forhold. Vi har i vår vurdering kommet til at sykehjemmet ikke har brutt kravet til forsvarlig drift. Dette gjelder selv om det i en slik krise vil være enkelthendelser som ikke er optimale, som for eksempel feil bruk av smittevernutstyr,» står det i pressemeldingen.

Fylkesmannen peker på tre avgjørende årsaksforhold:

 • På det meste var 54 faste ansatte i karantene eller isolasjon samtidig. Blant disse var sykehjemslegen og en avdelingssykepleier. Vikarer måtte få krasjkurs i smittevern.
 • Metodisthjemmets lokaler er av eldre dato. Dette har gjort det vanskelig å begrense smittespredningen.
 • Under smitteutbruddet på Metodisthjemmet var testkapasiteten lav, og kriteriene for hvem som skulle testes strenge.

Se flere funn fra rapporten i bunnen av artikkelen.

– Gjort det man kan forvente

Fylkesmannen har undersøkt hvordan sykehjemmet håndterte smitteutbruddet, om de var godt nok forberedt på å hindre smitte på sykehjemmet, og om de satte i verk nok tiltak for å hindre smittespredning.

– Vi mener Metodisthjemmet har forberedt seg godt og har gjort det som er å forvente av dem i den konkrete situasjonen de var i, sier fylkeslege Helga Arianson til 24/7 NYHETER.NO torsdag.

Tilsynet ble opprettet etter at et stort antall beboere ble smittet og døde av koronavirus. I en bekymringsmelding ble sykehjemmet beskrevet som «en smittebombe».

Totalt 16 av 46 beboere er per 7. mai døde etter å ha blitt smittet av covid-19. 20 har fått påvist smitte.

– Bygget er svært utfordrende

Arianson sier at selve bygningen, med trange ganger og felles utstyrsrom på tvers av etasjer, er en viktig faktor for hvorfor utbruddet spredte seg.

– Det viktigste som bør forbedres ved sykehjemmet er det bygningsmessige. Det har også påvirkning på det organisatoriske, og hvordan ansatte beveger seg. Det er svært utfordrende for sykehjemmet når de har slike lokaler, understreker hun.

Det påpekes i rapporten at det har skjedd feil bruk av smittevernutstyr. Hvorvidt dette har fått konsekvenser for smittespredningen, er vanskelig å si, ifølge Arianson.

– De havnet i en vanskelig situasjon med mange ansatte i karantene og isolasjon og mange nye vikarer. Kombinert med en bygning som er lite hensiktsmessig, var det ikke å vente at alle alltid klarte å følge alle regler til punkt og prikke. Dette har ikke vært optimalt på noe vis, sier hun, og legger til:

– At sykehjemmet i starten hadde lite smittevernutstyr, kombinert med at det var høy terskel for å teste på grunn av lav testkapasitet og strenge testkriterier, samt mye som var ukjent om sykdommen i starten, gjorde situasjonen svært vanskelig.

Totalt har 64 ansatte vært i karantene fra midten av mars frem til nå. De måtte hente inn 51 nye ansatte i perioden.

Fylkesmannen mener at det ikke sikkert kan fastslås når og hvordan smitten kom inn i institusjonen, og påpeker at de ikke kan se at sykehjemmet gjennom en annen handlemåte kunne ha hindret at covid-19 kom inn i institusjonen.

Metodisthjemmet har fått kritikk for at de arrangerte beboer-OL midt under pandemien, fra 17. til 23. mars. Dette mener Fylkesmannen ikke har hatt noen betydning for utbruddet, fordi de fulgte smittevernrutiner.

Arianson påpeker at utbrudd ved sykehjem var noe man måtte vente ville skje.

– Det er ikke slik at vi trodde man skulle kunne forhindre utbrudd ved sykehjem. Og vi har ingen grunn til å si at det er noe annet enn tilfeldig hvilke sykehjem som får smitten inn, sier fylkeslegen.

Onsdag omtalte BT at Fylkeslegen har åpnet enda en tilsynsak ved Metodisthjemmet, etter at en pårørende 21. april varslet om en rekke kritikkverdige forhold.

Funn fra Fylkesmannens rapport

Fylkesmannen peker på ulike sider ved selve lokalene til Metodisthjemmet:

 • Bygningen er gammel og planlagt rehabilitert, men planene er blitt utsatt.
 • Sykehjemmet har trange korridorer (1,5 meter bredde) og små fellesareal.
 • Noen utstyrsrom er felles for hele huset, blant annet medisinrom og felles lintøyrom som alle avdelingene bruker.
 • Lite egnede fasiliteter for vask av beboernes klær.
 • Bygget består av fire etasjer og har to avdelinger (1.+2. etasje og 3.+4. etasje) med 34 enerom med egendusj og toalett og 6 dubletter der to enkeltrom deler dusj og toalett.
 • Avdelingen i 1. etasje er for demente beboere. Denne har ikke egen utgang. Adkomsten er gjennom etasjen over eller under.

Utbruddet: Fylkesmannen mener det ikke er fullt ut mulig å hindre at beboere blir smittet av covid-19 fordi:

 • Symptomer på smitten var ukarakteristiske og svært vanskelig å oppdage på beboere. Smitten er ofte symptomfri, både hos pasienter og ansatte.
 • Det er uvisst hvordan og når smitten kom inn i sykehjemmet.
 • Testkapasiteten var lav og kriteriene for hvem som skulle testes strenge.
 • Både pasienter og ansatte kan være smittet uten at de vet det og de kan utgjøre smitterisiko i flere dager.

Tiltak ved sykehjemmet – før utbruddet den 02.04.2020. Sykehjemmet hadde foretatt følgende forberedelser for å forebygge smitte, blant annet:

 • Beredskapsplanen ble revidert 20. februar 2020 og gjennomgått for alle ansatte 24. februar.
 • Pandemiplanen fra Bergen kommune ble tilpasset sykehjemmet og ferdigstilt 31. mars 2020.
 • Nasjonale råd for å begrense kontakt ble innført henholdsvis 10. og 12. mars: Da fikk ikkebeboerne lenger ta imot besøk utenfra, og faste arrangementer som andakt, konsert, kafe mv.ble avlyst. Rutiner for hygiene ble innskjerpet.
 • Standardiserte prosedyrer og planer fra Bergen kommune var fra før innført, som for eksempelrutiner for overflatedesinfeksjon og rutine for dråpesmitteisolering.

Tiltak ved sykehjemmet – etter 02.04.2020, da utbruddet var kjent, blant annet:

 • Den 4. april ble første beboer bekreftet smittet, og sykehjemmet hadde fra da av daglig dialog med Etat for sykehjem.
 • Alle beboere som ble tatt prøve av, ble isolert i påvente av prøvesvar.
 • Den 8. april ble alle beboere ved sykehjemmet testet. Noen ble også testet flere ganger senere, etter hvert som mistanke eller symptomer på covid-19 oppsto.
 • Ansatte ble løpende satt i karantene eller isolasjon fra 2. april etter hvert som smittesporingen gav grunnlag for det.
 • Den 13. april var over 50 ansatte i karantene eller isolasjon.
 • 11. april ble det laget kohortisolasjon i 4. etasje.
 • Vikarer ble tilsatt fra tre vikarbyrå, egne beredskapslister, via Finn.no og med hjelp fra Bergen kommune og deres vikarpool.
 • Tilnærmet alle vaktlag ble fra 6. april møtt av representanter fra beredskapsgruppen som ga enrask innføring i smittevernregler (krasj-kurs) ved vaktstart.
 • 12 pasienter med covid-19 ble 16. og 17. april overflyttet tiltilrettelagte institusjoner i kommunen.
 • Sykehjemmet opplyser at de har fulgt FHI sine råd.
 • Smittenedvask av rom der pasienter med smitte hadde bodd. Renholdet ble økt fra totalt 55 timer til 140 timer pr uke fra 6. april.

På noen punkter har Fylkesmannen har fått ulike versjoner eller nyanser i oppfatning om hva som har skjedd fra ansatte, ledere og pårørende. Fylkesmannen legger det mest sannsynlige til grunn når de har fått ulike versjoner, og det er følgende:

 • Opplæringen av de de nye som kom inn på sykehjemmet var på et minimum.
 • Ikke alle har fulgt smitteverntiltakene som var iverksatt.
 • Ansatte har passet på hverandre og ledelsen har fulgt med på dette.
 • Bemanningen på hver vakt i den aktuelle perioden er dokumentert, og det er denne vi har lagt til grunn.
 • Ivaretakelse av pasienter har vært utfordrende.
 • Omsorgen, særlig mot livets slutt, har vært utfordrende.

Kilde: Fylkesmannens rapport

- - - - ANNONSE - - - -