Se og Hør frifunnet i PFU for Mads Hansen-artikkel

TV-profil Mads Hansen reagerte sterkt på en Se og Hør-reportasje som blant annet viste bilde av huset hans, og klagde ukebladet inn til PFU. Foto: Skjermdump fra Se og Hør.

Influencer Mads Hansen klagde inn ukebladet Se og Hør til utvalget for flere brudd på VVP. «Etter en samlet vurdering har Se og Hør ikke brutt god presseskikk, heter det i uttalelsen fra PFU».

Av: Sandra Andersen   2021-03-24 09:41:29 
  Sist oppdatert 2021-03-24 09:43:52 

TV-profil Mads Hansen reagerte sterkt på en Se og Hør-reportasje som blant annet viste bilde av huset hans, og sendte klage til PFU i fjor høst. Der han anførte brudd på VVP på følgende punkter, 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde, 3.3, om premisser, 3.7, om sitatbruk, 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta, 4.3, om privatliv, 4.4, om dekning for titler etc, 4.12, om bildebruk.

Da Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet saken onsdag 24. mars, frifant de Se og Hør etter en «samlet vurdering», som innebærer en mild form for kritikk. I diskusjonen kom flere av medlemmene i utvalget inn på at gjengivelsen av sitater Hansen hadde gitt i et tv-program, var unyansert.

– Den gjengivelsen er i beste fall unyansert. Men det er ikke en veldig sterk påstand, egentlig, selv om det kanskje føles sånn for klager. Dette mener jeg at vedkommende må tåle, sa NRK-redaktør Stein Bjøntegård som ledet diskusjonen.

I uttalelsen fra utvalget heter det:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at Se og Hør måtte kunne lage en sitatsak basert på ulike kilder om Mads Hansen. Personer som selv deltar aktivt i offentligheten, må akseptere pressens søkelys.

PFU har forståelse for at klager reagerer på at Se og Hør skriver at han ikke har ønsket å kommentere saken, da han mener ukebladet aldri kontaktet ham i forbindelse med artikkelen. Ut fra det som er forelagt PFU, legger utvalget til grunn at Se og Hørs siste forsøk på å komme i kontakt med klager var et par måneder før publisering. Utvalget merker seg at artikkelen ikke ble nevnt spesifikt i den sammenheng. Selv om utvalget mener Se og Hør kunne vært tydeligere i henvendelsen til klager, mener PFU at formuleringen som er brukt i artikkelen har tilstrekkelig dekning og er innenfor det presseetisk akseptable. Utvalget vektlegger også at publiseringen ikke utløste klagers rett på samtidig imøtegåelse. Det rettes ikke sterke beskyldninger av faktisk art mot ham, og Se og Hør var derfor heller ikke forpliktet til å kontakte klager før publisering.

Hva gjelder bildet av klagers privatbolig, et bilde tatt fra gata som viser husets fasade, mener PFU at det ikke er et overtramp mot klagers privatliv, jf. VVP 4.3. PFU merker seg for øvrig at klagers adresse lå tilgjengelig for offentligheten på nett. Når det gjelder bildet som er hentet fra klagers instagramprofil uten kildehenvisning, mener PFU at det først og fremst handler om et opphavsrettslig spørsmål som ligger utenfor den presseetiske vurderingen PFU skal gjøre. I en presseetisk vurdering er det bildets innhold som er av størst betydning, og PFU legger vekt på at det fremstår nøytralt og ikke av en spesielt privat, ei heller krenkende, karakter. På generelt grunnlag viser PFU til VVP 4.4, som sier at det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger hentes fra andre medier.

PFU ser at Se og Hørs gjengivelse av uttalelsene i det omtalte TV programmet var unyansert. Utvalget påpeker samtidig at skriftlig gjengivelse av uttalelser på TV gjerne innebærer forenkling, ettersom kontekst, mimikk og tonefall utelates. Selv om utvalget har forståelse for at klager reagerer på forenklingen, mener utvalget at parafraseringen er innenfor det som må aksepteres.

Etter en samlet vurdering har Se og Hør ikke brutt god presseskikk.»

- - - - ANNONSE - - - -