Se her hvordan det nye statsbudsjettet treffer deg

Hvem er du? Se under for og se hvordan regjeringens budsjettforslag kan påvirke deg.

Av: Sandra Andersen, Marius Alvheim og Sandor Dahl   2020-10-07 08:50:57 
  Sist oppdatert 2020-10-07 08:52:45 

Onsdag klokken 10:00 presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Høyre, Venstre og KrF danner en mindretallsregjering, som betyr at regjeringen må forhandle om budsjettet med andre partier på Stortinget for å få flertall.

Det er derfor mulig at regjeringens budsjettforslag kan bli endret som følge av forhandlinger.

For å gjøre det enklere å se hvordan du kan påvirkes av statsbudsjettet, har vi delt de ulike budsjettpostene inn i syv kategorier scroll nedover for å se hvilke budsjettforslag som angår deg.

Familie

Disse postene i statsbudsjettet har betydning for familier med barn.

Storfamilien:

 • Regjeringen foreslår å øke engangsstønaden fra 84.720 til 90.300 kroner fra 1. januar 2021. Engangsstønaden går til mødre som ikke har rett på foreldrepenger.
 • Regjeringen foreslår 157,7 millioner kroner til billigere eller gratis SFO for lavinntektsfamilier. 25 millioner skal gå til å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling, slik at den også gjelder tredje og fjerde trinn. 15,2 millioner skal gå til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner, mens 114,5 millioner blant annet skal dekke SFO med særskilte behov på 5.-7. trinn.
 • 120 millioner kroner skal gå til fritidskort for barn – dermed vil regjeringen bruke til sammen 180 millioner kroner på ordningen.

Skole:

 • Regjeringen har satt av 180 millioner kroner til innføring av nye læreplaner, og 80 millioner til digital undervisning.
 • 70 millioner skal deles ut til 14 prosjekter på sju av landets universiteter og høyskoler, som skal utvikle nye måter å gi bedre undervisning på.
 • Regjeringen foreslår 20,8 milliarder til skolefrukt. Tiltakene er rettet mot skoleeier, foreldre og elever. Abonnementsordningen administreres av Opplysningskontoret for frukt og grønt på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den består av et statlig tilskudd på for tiden 1,50 kroner per frukt/grønt, med en egenandel på 3,60 kroner per frukt/grønt. Ordningen kan enten være foreldrebetalt eller ved at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommune, skole, FAU eller andre.

Studenten

Disse postene i statsbudsjettet har betydning for studenter og unge voksne.

Sparing:

 • I regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det en endring av BSU-ordningen. Etter et boligkjøp vil du ikke lenger få skattefradrag for BSU-kontoen.

Pensjonist og eldreomsorg

Disse postene i statsbudsjettet har betydning for pensjonister og eldre.

 • De frie inntektene til kommuner og fylker økes med 2 milliarder kroner, foreslår regjeringen. Det er kommunene som har ansvar for eldreomsorgen.
 • Regjeringens forslag til budsjett inneholder nye skatte- og avgiftslettelser i 2021 på om lag 2,6 milliarder kroner påløpt og 1,8 milliarder kroner bokført.
 • Regjeringen reduserer skatten for alle inntektsgrupper, men det er de med høyest inntekt som får de største kuttene. Alle som har mellom 0 kroner og 1 million i inntekt, får i gjennomsnitt mellom 200 og 800 kroner i redusert skatt.

  Eksempelvis får folk med en inntekt på 300.000-400.000 et kutt på 300 kroner, mens folk med en inntekt på 500.000-600.000 får et kutt på 500 kroner. De med inntekter på 1 million og over får i gjennomsnitt et skattekutt i 2021 på 3.400 kroner, ifølge budsjettforslaget.

Arbeidsledige

Disse postene i statsbudsjettet har betydning for helt og delvis arbeidsledige.

 • Regjeringen vil neste år bruke 825 millioner kroner ekstra på arbeidsmarkedstiltak.
 • Regjeringen vil bevilge 500 millioner kroner mer til Navs koranahåndtering.

Forbrukeren

Disse postene i statsbudsjettet har betydning for nordmenns økonomi og forbruk.

Forbruk:

 • Regjeringen vil senke avgiften på lettbrus med 30 prosent fra 1. juli 2021. Regjeringen endrer den omstridte sukkeravgiften, slik at den vil stige jo mer sukker det er i produktet. Er det sukkerfritt, slik lettbrus med kunstig søtningsstoff ofte er, betyr det et kraftig avgiftskutt. Dette bør bety billigere lettbrus i butikken.
 • 6,5 millioner kroner går til et nytt dagligvaretilsyn som skal etableres neste år. Tilsynet skal sørge for god konkurranse i dagligvaremarkedet.

Økonomi:

 • I regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det en endring av BSU-ordningen. Etter et boligkjøp vil du ikke lenger få skattefradrag for BSU-kontoen.
 • Regjeringen vil øke beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver fra 2.000 til 5.000 kroner, og vaksiner som tilbys av arbeidsgiver, blir skattefrie. Den samlede grensen for skattefrie gaver og personalrabatter økes fra 10.000 til 13.000 kroner. Total kostnad for endringene blir 450 millioner kroner.
 • Regjeringens forslag til budsjett inneholder nye skatte- og avgiftslettelser i 2021 på om lag 2,6 milliarder kroner påløpt og 1,8 milliarder kroner bokført.
 • Regjeringen reduserer skatten for alle inntektsgrupper, men det er de med høyest inntekt som får de største kuttene. Alle som har mellom 0 kroner og 1 million i inntekt, får i gjennomsnitt mellom 200 og 800 kroner i redusert skatt.

  Beregninger fra regjeringen viser at personer med inntekt på 500.000 kroner i gjennomsnitt vil få 500 kroner i skattelette, mens de som tjener over en million i snitt vil få skattelette på 3400 kroner.
 • Regjeringen vil redusere formuesskatten, noe som anslås å koste 1,37 milliarder kroner.

Helse

Disse postene i statsbudsjettet har betydning for ansatte og pasienter i helsevesenet.

Egenandel:

 • Regjeringen øker egenandelstaket utover prisstigning med 250 kroner. Endelig forslag til egenandelstak er på 3183 kroner.

Helsetjenester:

 • Regjeringen vil bevilge 30 millioner kroner til persontilpasset medisin. 25 millioner av disse skal brukes til å få på plass genetisk presisjonsdiagnostikk på sykehusene, som kan gi norske kreftpasienter en mer presis diagnose.
 • Regjeringen vil ha nye utdanningsstillinger for leger, og foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 nye såkalte LIS1-stillinger. LIS1 står for lege i spesialisering, første del. Stillingene består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Regjeringen foreslår 170 millioner kroner til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse. 100 millioner går til kommunene, 35 millioner til en digital helsestasjon, 30 millioner til barnevernet og 5 millioner til utvikling og evaluering av det tverrfaglige og oppsøkende teamet FACT ung.
 • Regjeringen setter av 100 millioner kroner til barn og unge med funksjonshemning. Koronakrisen har skapt en krevende situasjon for mange, og disse pengene skal bidra til en avlastning for pårørende og et godt tilbud for rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede.
 • Regjeringen vil at 51,3 millioner kroner skal gå til Kirkens SOS’ krisetjeneste og Mental Helses krisetelefon.
 • Det foreslås 8,2 millioner kroner til økonomiske konsekvenser som følge av endringer i bioteknologiloven. Midlene skal dekke økte kostnader som følge av innføring av assistert befruktning for enslige, donorregister og kompensasjon for donering.

Koronaviruset:

 • Det settes av 4,1 milliarder kroner til vaksiner. En økning på 1261 prosent sammenlignet med 2020.
 • Regjeringen har i neste års statsbudsjett satt av seks milliarder kroner til kampen mot koronaviruset. Dette er i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker. 3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner utover det vanlige til Verdens helseorganisasjon (WHO), fordi de mener pandemien har vist at verden behøver et sterkt og velfungerende WHO.
 • 60 millioner kroner bevilges til arbeidet mot ensomhet og isolasjon blant eldre under koronapandemien.

Infrastruktur:

 • Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å bevilge 60 millioner kroner til et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes.

Transport

Disse postene i statsbudsjettet har betydning for bilister og de som reiser med kollektivtransport.

Kollektiv:

 • Regjeringen vil bevilge 32,1 milliarder kroner til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag.
 • 100 millioner kroner skal gå til forlenget hjelp til kriserammede ekspressbusselskaper.
 • De frie inntektene til kommuner og fylker økes med 2 milliarder kroner, foreslår regjeringen. Regjeringen ber om at 100 millioner kroner av disse pengene går til klimavennlige ferger og hurtigbåter.
 • Fylkene får 1,25 milliarder kroner som kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransporten.

Bilisten:

 • Regjeringen vil at årsavgiften for elbiler skal være den samme som for avgiften for motorsykler. I 2020 er avgiften for motorsykkel på 2062 kroner. Elbileiere har tidligere sluppet årsavgift.
 • Regjeringen vil øke bil- og miljøavgifter med 1,1 milliarder kroner i 2021.
 • Regjeringen regner med at 48,4 prosent av alle nye personbiler vil være nullutslippsbiler neste år.

Fly:

 • Flypassasjeravgiften er som ventet tilbake fra nyttår. Regjeringen budsjetterer med å få inn 1,6 milliarder kroner på avgiften i 2021
 • Regjeringen kutter flypassasjeravgiften for null- og lavutslippsfly. Kuttet vil gjelde veldig få i 2021, og er snarere et insentiv for flyselskapene til å investere i fly med lite eller ingen utslipp.

- - - - ANNONSE - - - -