RAPPORT: Mishandling av barn fanges ikke opp under koronapandemien

Det melder Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2021-01-07 12:01:09 
  Sist oppdatert 2021-01-07 12:06:34 

Antall innmeldte saker om mishandling av barn har gått betydelig ned, men det er grunn til å tro at det skyldes nedstengningen. Solid kunnskap tilsier at mishandling øker i krisetider. Forskerne har gått gjennom 93 studier fra flere land som undersøkte konsekvenser av covid-19-pandemien på barn og unge. Det kommer frem i en rapport fra FHI.

Funnene er delt inn seks tematiske områder:

 • familieforhold
 • sosial helse
 • psykisk helse
 • bruk av hjelpetjenester
 • læring og utvikling relatert til skolegang
 • kosthold, søvn og fysisk aktivitet

– Funnene antydet en betydelig nedgang i innmeldte saker om mishandling av barn. Dette kan tyde på at det under nedstengningen var mange barn og unge som ikke ble fanget opp av tjenestene og som mottok nødvendig hjelp, forklarer forsker Heid Nøkleby ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Negativ utvikling

Mange barn og unge sier de savner venner og det sosiale miljøet på skolen, men noen opplevde også en lettelse ved mindre stress og mindre sosialt press, viser rapporten.

– Det var en mulig negativ utvikling i psykisk helse på noen områder og særlig for noen grupper. Nedstengning av hjelpetjenester førte blant annet til manglende støtte til funksjonshemmede barn, sier Nøkleby.

Resultatene tydet på at fysisk aktivitet gikk ned blant ungdom, mens blant barn var det større variasjon. Skolestengning og overgang til hjemmeskole viste delte erfaringer blant elever, foreldre og lærere. Sosioøkonomiske forskjeller ble muligens forsterket.

Noen sårbare grupper

Følgende sårbare grupper pekte seg ut:

 • barn som er utsatt for mishandling
 • barn med lærevansker/funksjonshemminger
 • seksuelle minoriteter (LHBTIQ-ungdommer)
 • etniske minoriteter
 • unge med psykiske vansker
 • barn og unge med sosioøkonomisk vanskelig bakgrunn

Kvalitetssikring

– Studiene er ikke metodisk kvalitetsvurdert av oss, og vi har ikke foretatt analyser. Vår sammenstilling bør derfor betraktes som foreløpig. Det er ønskelig med videre oppfølging av forskningsoppsummeringer på dette feltet, avslutter forskeren.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) leder en regjeringsnedsatt koordineringsgruppe som skal vurdere og rapportere om sårbare barn og unge under covid-19-pandemien. Rapporten fra FHI er et hasteoppdrag i denne forbindelse.

Les hele rapporten her:
Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse.

- - - - ANNONSE - - - -