Politimesteren i Troms innfører landnekt for utenlandske besetningsmedlemmer

Det melder Troms politidistrikt i en pressemelding.

Av: Sandra Andersen   2021-02-17 11:52:29 
  Sist oppdatert 2021-02-17 11:52:30 

For å bidra til å stoppe spredning av koronaviruset innfører innfører politimesteren i Troms landnekt for utenlandske besetningsmedlemmer.

– Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke smitte av koronaviruset skriver politimester, Astrid Elisabeth Nilsen i Troms politidistrikt i brevet som er sendt ut.

– Det er for tiden betydelige innreiserestriksjoner på den norske grensen i forsøk på å redusere omfanget av importsmitte fra utlandet. Nektelse av landlov er et supplerende tiltak med samme formål. Tiltaket anses nødvendig for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering, skriver Nilsen avslutningsvis.

Det gjøres følgende unntak:

a) Alle utenlandske besetningsmedlemmer som er bosatt i Norge
b) Alle besetningsmedlemmer som er EU/EØS-borgere og som jobber på et norsk registrert skip.

Beslutningen gjelder i perioden 17.02.21 til 30.04.21, og er hjemlet i lov om utlendinger § 16 jf forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 4-19 femte ledd.

Beslutningen innebærer at utenlandske besetningsmedlemmer som nektes landlov ikke har lov til å forlate kaiområdet. Det vil si at de kan oppholde seg på kaien ved nødvendig lasting, lossing eller annet arbeid relatert til skipet ved kai, opplyser distriktet i pressemeldingen.

Dette gjelder både private og offentlige kaianlegg i Troms politidistrikt.

- - - - ANNONSE - - - -