Politijuristene i Øst sin varslingssak til POD er nå ferdigbehandlet

Politijuristene i Øst politidistrikt leverte i november 2020 inn et varsel med påstander om en uforsvarlig arbeidssituasjon for påtalejuristene. Nå er varslingssaken ferdigbehandlet, melder POD i en uttalelse tirsdag.

Av: Sandor Dahl   2021-04-13 13:12:28 
  Sist oppdatert 2021-04-13 13:12:29 

Utredningsrapporten som nå er klar fastslår at det ikke er grunnlag for kritikk mot politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at påtalejuristene i Øst generelt har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø, men samtidig har enkelte av påtalejuristene hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø, skriver Politidirektoratet videre.

– Advokatfirmaet Kluge har nå gjennomført en selvstendig og uavhengig undersøkelse av varselet på oppdrag fra Politidirektoratet. De har gått igjennom en omfattende mengde dokumenter, rapporter og systemdata. Kluge har gjennomført samtaler med ledere, ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten, sier seksjonssjef Frode Aarum for arbeidsrett i HR/HMS-avdelingen, i Politidirektoratet (POD.

Hovedkonklusjoner i rapporten:

  • Varselet om kritikkverdige forhold var rettet mot øverste leder i Øst politidistrikt v/politimester Ida Melbo Øystese. Det er ikke funnet grunnlag for å rette kritikk mot politimesteren. Politimesteren har håndtert bekymringsmeldingene om arbeidssituasjonen forsvarlig.
  • Det er ikke funnet grunnlag for å hevde at påtalejuristene generelt har et uforsvarlig arbeidsmiljø i strid med kravene i arbeidsmiljøloven
  • Det er funnet at enkelte påtalejurister, særlig ved Allmennseksjonen, har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø. Dette er ikke fremkommet av objektive parametere/data, som sykefraværstall eller medarbeiderundersøkelsen. Det er imidlertid gjennom samtaler med Kluge blitt fortalt om uforsvarlig og uoverkommelig arbeidsbelastning for enkelte medarbeidere.
  • Øst politidistrikt har en aktivitetsplikt i henhold til arbeidsmiljøloven som følge av disse funnene. Politimesteren har overholdt aktivitetsplikten ved planlagte og allerede iverksatte tiltak som er egnet til å bedre situasjonen. I tillegg foreslår Kluge noen ytterligere tiltak.
  • Det var også varslet om at enkelte ledere i strid med regelverket, ikke får overtidsbetalt. Denne påstanden er det ikke funnet holdepunkter for i undersøkelsen.

– Politidirektoratet har tiltro til at tiltakene som planlegges og anbefales vil medvirke til et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, sier Aarum.