Politidirektøren: Et eksternt utvalg skal se på hva politiet kan lære av Eirik Jensen-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 19. juni 2020 dom mot Eirik Jensen på 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika. 10. november 2020 avviste Høyesterett anken, og dommen er med det rettskraftig.

Av: Sandra Andersen   2020-11-14 08:27:42 
  Sist oppdatert 2020-11-14 08:27:44 

Politidirektoratet setter nå ned et eksternt ledet utvalg for å evaluere og identifisere læringspunkter etter at straffesaken mot Eirik Jensen er blitt rettskraftig.

− Dette er noe vi har vurdert siden behandlingen i lagmannsretten, men som vi har naturlig nok har måttet avvente til dommen ble rettskraftig, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Skal utføre en uavhengig evaluering

Utvalget som vil få i oppdrag å utføre en uavhengig evaluering, vil være eksternt ledet av advokat (H) Ingeborg Moen Borgerud, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Øvrige utvalgsmedlemmer er:

  • Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund
  • Professor emerita Liv Finstad
  • Avdelingsdirektør i Säpo, Anders Kassmann
  • Politioverbetjent Erik Christensen fra Nordland politidistrikt

Funksjon som utvalgssekretær vil bli utført av førsteamanuensis Steinar Fredriksen ved Politihøgskolen.

− Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Jeg er glad for at Moen Borgerud har takket ja til å lede dette arbeidet, sier Bjørnland.

Mandatet er fortsatt under utarbeidelse, men vil overordnet gå ut på å identifisere læringspunkter på bakgrunn av den aktuelle saken, og vurdere behovet for tiltak for å forhindre at noe tilsvarende kan skje igjen. Utvalget skal komme med en rapport med konkrete anbefalinger til hvordan politietaten kan lære av hendelsene som ligger til grunn for domfellelsen.

− Vi gjør i disse dager de siste vurderingene og jobber med et mandat for evalueringen. Vi legger til rette for at utvalget skal kunne starte sitt arbeid rett over nyttår, avslutter politidirektøren.

- - - - ANNONSE - - - -