Finnmark har fått eget dyrepoliti

Fra venstre politibetjenter i Dyrevelferdspolitiet Martine Moore og Nicholas Aase. (Foto: Politiet)

– Dyr har ingen stemme og det er derfor er vår jobb så viktig ved at vi representerer deres ve og vel. Vi er veldig klare for å arbeide innenfor fagfeltet, sier de to nytilsatte dyrevelferdspolitibetjentene i Finnmark politidistrikt, Martine Moore og Nicholas Aase

Ved opprettelse av dyrevelferdspolitiet vil det bli et økt fokus på fagfeltet og det vil danne et bedre grunnlag for å avdekke og forebygge denne type kriminalitet, forteller de to nyansatte dyrevelferdspolitibetjentene.

– Vi skal etterforske alvorlige brudd på dyrevelferdsloven i hele Finnmark politidistrikt, samt forebygge at dyrevelferdskriminalitet oppstår. Dyrevelferdspoliti skal yte veiledning og gi faglige råd i saker som omhandler dyrevelferd eller saker som har elementer av dyrevelferd i seg.

Dyrevelferdspolitiet har et tverretatlig samarbeid med miljøkoordinatoren i politidistriktet, reinpolitiet og eksterne samarbeidspartnere og de er stedsplassert i Hammerfest under øko- og miljøavsnittet, FEFE – Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Formålet med å ha et dyrevelferdspoliti er å forvalte og fremme god velferd og respekt for dyr. I dag slår dyrevelferdsloven (§ 3) fast at «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.»

– Vi vil forebygge og etterforske saker som omhandler kriminalitet som rammer dyr og alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Det vil si mishandling og vold mot dyr, vanskjøtsel av dyr, seksuelle overgrep mot dyr, og brudd på hundeloven. Dyrevelferdspolitiet vil drive forebyggende virksomhet gjennom og informere, oppsøke og være tilgjengelig og blant annet å utføre tilsyn på gårder, fiskebruk, reindrifta, samt privat personer i hele fylket.

Dyrevelferdspolitiet jobber tett med de ulike samarbeidsaktører som blant annet Mattilsynet, veterinærer, Reinpolitiet, Tollvesenet og Miljøkrimkordinator.  Samtidig er det også viktig for oss at publikum er klar over at Finnmark politidistrikt har et dyrevelferdspoliti, og at også publikum kan anmelde saker og sende inn tips til dyrevelferdspolitiet.

– Vi vil ta alle saker på alvor og vurdere om det er grunn for politiet til å iverksette etterforskning på forholdet som vi står overfor. Vi er avhengig av at et godt samarbeid med publikum og ulike eksterne aktører, samt at de melder ifra til politiet om saker for at vi skal kunne etterforske de og nå vårt mål om godt dyrehold og velferd for dyr i Finnmark, sier dyrepolitibetjentene Aase og Moore.