FFI-RAPPORT: Mer enn en av fem har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret

Rekrutt på sin første feltøvelse i regi av Heimevernets førstegangstjeneste i Porsangmoen. *** Local Caption *** Recruit at their first field exercise with the Norwegian Home Guard first time service in Porsangmoen.
11 prosent av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing, med overtall av jenter. Få har vært utsatt for fysisk mobbing. Foto: Martin Giskegjerde/Forsvaret.

I en ny rapport om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret kommer det frem at mer enn en av fem har opplevd seksuell trakassering. – Jeg hadde håpet på et bedre resultat, sier forsvarssjef, Eirik Kristoffersen.

Av: Sandor Dahl   2021-02-22 12:37:32 
  Sist oppdatert 2021-02-22 14:07:14 

I en ny undersøkelse fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) utført høsten 2020 kommer det frem at mer enn en av fem har opplevd seksuell trakassering i Forsvaret. Hele 22 prosent har opplevd seksuell trakassering, og kvinner betydelig mer enn menn.

Så mange som 46 prosent av kvinnene som svarte på undersøkelsen oppga at de har opplevd seksuell trakassering.

Yngre er mer utsatt enn eldre, og det er kjønnstrakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet som er det flest opplever.

Det er likevel nedgang på 10 prosent fra 2018 viser tallene.

På mobbetilfeller i Forsvaret viser tallene en nedgang siden forrige undersøkelse, med 2 prosent.

– Jeg hadde håpet på et bedre resultat, sier forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, på en digital pressekonferanse mandag.

Kristoffersen ønsker økt bevissthet rundt hva som egentlig er mobbing og trakassering, og understreker at terskelen må bli lavere for å si ifra om man opplever uønskede bemerkninger og slengkommentarer.

Mobbetilfeller

11 prosent av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing, med overtall av jenter. Få har vært utsatt for fysisk mobbing.

Personrelatert mobbing er mest fremtredende for de yngste gruppene, mens utestengig er mer fremtredende for de eldre.

– Ingen i Forsvaret skal måtte oppleve mobbing og seksuell trakassering, sier forsvarsjefen.

Kristoffersen varsler at de vil iverksette tiltak, og oppfordrer ansatte og førstegangstjenende til å senke terskelen for å si ifra om de opplever mobbing eller seksuell trakassering.

Alle ansatte i Forsvaret og alle som har vært i Førstegangstjenesten i minimum 6 måneder har fått undersøkelsen tilsendt. Over 10.000 respondenter har svart.

Innførte tiltak

Den første store kartleggingsundersøkelsen ble gjort i 2018. Ut fra funnene i den innførte Forsvaret flere omfattende tiltak som informasjonskampanjer, nye rutiner for varsling og målrettet arbeid for å endre holdninger og kultur. Andre tiltak omfatter:

  • Forsvaret har inngått en samarbeidsavtale med Likestillings- og diskrimineringsombudet som støtter med kurs og rådgivning.
  • Forsvarets verdier blir brukt målrettet i interne kommunikasjonskampanjer.
  • Vi har gjort en omfattende oppdatering av regelverket, og varslingsrutiner og systemer har blitt tydeliggjort internt.
  • Forsvaret har opprettet en øremerket prosjektstilling som er sentral i det langsiktige arbeidet for å skape en trygg og god arbeidshverdag for personellet.
  • Avdelingene selv har satt inn egne tiltak tilpasset avdelingens egenart og virksomhetsområde.

Om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen ble gjennomført av Forsvaret høsten 2020.
  • Den ble sendt til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjeneste­gjort i minst seks måneder.
  • Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskaps­grunnlag som kan bidra til et mer målrettet arbeid med å bekjempe mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.
  • Totalt svarte 10 118 på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 54.
  • FFI har på oppdrag fra Forsvaret analysert svarene.

Se hele rapporten her

- - - - ANNONSE - - - -