Byrådet i Bergen har mottatt foreløpig rapport om Bybanens påvirkning på Bryggens verdensarvverdier

Det tyske firmaet «Michael Kloos planning and heritage consultancy» ber Bergen kommune se nøyere på Bybanen-prosjektet for å unngå å skade UNESCO-verdensarvstedet Bryggen.

Av: Sandra Andersen   2020-10-16 10:20:49 
  Sist oppdatert 2020-10-16 10:28:04 

Rapporten er bestilt av Bergen kommune i forbindelse med bybanereguleringen til Åsane, og gir en foreløpig vurdering av hvilken påvirkning en trasé langs Bryggen vil kunne ha for verdensarvverdiene.

Dette er første gangen en KUVA er utført i Norge. KUVA står for Konsekvensutredning for verdensarven, på engelsk Heritage Impact Assessment (HIA). Rapporten er utført i tråd med ønske fra UNESCO ved Verdensarvskomiteen.

 – Vi har sett frem til å få denne rapporten. For oss er det nyttig at internasjonale eksperter gjør en vurdering og gir oss et blikk utenfra med den erfaring og kunnskap de har fra ulike problemstillinger knyttet til verdensarvsteder. Vi ser frem til å gå grundig gjennom rapporten og skal ta til oss det konsulentene påpeker, sier byantikvar Johanne Gillow.

– Rapporten gir nyttige perspektiver for forståelsen av verdensarvverdiene knyttet til Bryggen og gir anbefalinger som det blir viktig for oss å gå inn i. Rapporten tar et helhetlig perspektiv, og gjennom anbefalingene vil vi også kunne se på hvordan Bybanen kan være en del av en løsning for å løfte verdensarvstedet Bryggen og forvaltningen av verdensarven, sier Gillow.

Kompleks vurdering

– Vi skal om få uker legge frem en oppsummeringsrapport for skissefasen av planarbeidet for bybanetrasé og sykkeltrasé til Åsane, og det er viktig for oss å få denne foreløpige Konsekvensutredningen for verdensarven før vi ferdigstiller vår oppsummering. Vi tar anbefalingene med i det videre planarbeidet, sier etatsleder Mette Svanes i Plan- og bygningsetaten.

Det eksterne konsulentteamet har testet Bybanens visuelle og fysiske påvirkning på verdensarven opp mot ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Konsulentene har sett på hva som er verdensarvverdier ved Bryggen og dagens situasjon, og hvordan verdiene påvirkes positivt og negativt med bybane. De kommer med flere forslag til tiltak.

– Bybane er det viktigste enkeltprosjektet for klima, natur, mennesker og miljø i Bergen. Å få en trase klar til Åsane er derfor det viktigste byutviklingsarbeidet i denne perioden. Dette er en foreløpig rapport, og første del av den fullstendige utredningen for verdensarven Bryggen, sier byråd for Klima, miljø og byutvikling, Eline Aresdatter Haakestad.

– Det er viktig å understreke at rapporten ikke sier at verdensarven er truet av bybane langs Bryggen, den har også flere anbefalinger for hvordan Bybanen kan gjøre opplevelsen av Bryggen bedre og hvordan sameksistensen kan fungere best mulig. Flere av anbefalingene i rapporten arbeides det med allerede, men vurderingene vil være nyttige i det videre planarbeidet for Bybanen mot Åsane, sier, Aresdatter Haakestad.

Den uavhengige og foreløpige vurderingen ble presentert hos byantikvaren fredag. En endelig rapport kommer senere, og skal oversendes UNESCO.

Det uavhengige konsulentteamet mener Bybanen er et viktig middel for å utvikle en bærekraftig- og klimavennlig by. Kort oppsummert er de positive konsekvensene for verdensarven redusert trafikk, opprustning av området, bedre tilgjengelighet for fotgjengere og syklister, mindre støy og mulighet for å beskytte Bryggen for flom.

De negative konsekvensene er i hovedsak knyttet til det visuelle inntrykket, med kjøreledningsmaster, heving av kaiområdet og en bybanevogn som er lengre enn dagens busser. I anbefalingene pekes det blant annet på at det bør arbeides for å få trafikken ytterligere ned, ha færrest mulige busser, finne løsninger for turisttrafikken og samlet mobilitet i området når man arbeider videre med dagløsningen. En konkretisering ønskes rundt klima- og grunnvannshåndtering for verdensarven i det videre arbeidet. Det oppfordres også til tettere samarbeid mellom prosjektet og arbeidet med forvaltningsplan for Bryggen.

I Bergen har diskusjonen om Bybanen og Bryggen pågått i over et tiår, og har vært hovedtemaet i de to siste lokalvalgene, så reaksjonene på rapporten blir nok mange. Har du lyst og lese hele rapporten, kan du laste den ned her.

- - - - ANNONSE - - - -