Bergen kommune tapte saken mot elsparkesykkel-selskapet Ryde: – Kommunen må betale selskapet nærmere 200.000 kroner i saksomkosntninger

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG) I Bergen kommune har gått hardt ut mot Ryde og kalt de i flere medier cowboyer. FOTO: BERGEN FOTO OG MEDIA.

BERGEN: (Avisa-Vest) – Rettstvisten mellom elsparkesykkel-selskapet Ryde og Bergen kommune startet tirsdag. Bakgrunnen er at kommunen mente selskapet må ha tillatelse fra kommunen til å leie ut slike sparkesykler i byens gater, men selskapet har vært uenig, det hele startet med Ryde satt ut 500 el- sparkesykkel i Bergen sentrum, utan avtale med kommunen.

Av: Sandor Dahl   2020-07-31 14:16:11 
  Sist oppdatert 2020-08-01 17:15:23 

Tirsdag denne uken møtte Bergen kommune selskapet Ryde Technology AS i Bergen tingrett om den betente saken, fredag kom kjennelsen fra Bergen tingrett.

I dommen heter det:

1. Begjæringen fremsatt av Bergen kommune tas på denne bakgrunn ikke til følge mot Ryde Technology AS tas ikke til følge retten viser til «tvistelovens vilkår for å ta en begjæring om midlertidig forføyning til følge ikke er oppfylt».

2. Bergen kommune dømmes til å betale Ryde Technology AS 198.900 kroner i saksomkostninger (…) innen to uker fra forkynnelsen av denne kjennelsen.

I kjennelsen gir likevel retten kommunen rett i sine punkt.

Rettens avgjørelse

Retten finner på denne bakgrunn at det ikke har blitt sannsynliggjort at det foreligger sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-2 første ledd bokstav a.

Det er på det rene at det foreligger et omtvistet rettsforhold. Etter saksøkers oppfatning er det tale om vedvarende uberettiget benyttelse av kommunens arealer. Saksøkte hevder at de gjør bruk av en rett som tilkommer dem i medhold av lovgivningen og utfyllende regelverk, skriver dommerfullmektig Henriette N. Tøssebro.

– Hun skriver videre at den anførte skade og ulempe som Bergen kommune påføres ved saksøktes virksomhet er at kommunen som grunneier må ta ansvar for eventuelle feilparkerte sykler i den grad saksøkte selv ikke gjør dette, og at slike feilparkerte sykler utgjør et trafikksikkerhetsmessing problem – særlig for eldre og funksjonshemmede, skriver Tøssebro.

Det er vanskelig for kommunen å følge opp eventuelle brudd da det er tale om opptil 500 el-sparkesykler. Til dette har saksøkte påpekt at en eventuell ulempe eller skade som virksomheten har pådratt kommunen har vært av begrenset omfang. Av 150 000 parkeringer har det så langt bare vært nødvendig med 49 inntauinger.

– Syklene som har vært feilparkert har blitt ryddet bort. Selskapet har en mobil patrulje som opererer i Bergen hele døgnet, og som fjerner eventuelle el-sparkesykler som står til hinder for allmenn ferdsel. Selskapet har videre en egen «vakttelefon» og epost-konto som gjør at de raskt kan rydde opp, og de bistår så godt de kan dersom politiet tar kontakt. Etter kontakt med politiet har selskapet blant annet blitt innført «no parking»-soner i appen, skriver hun.

Dommerfullmektigen påpeker at en midlertidig forføyning i saken heller ikke er «nødvendig» for å avverge vesentlig skade eller ulempe. Retten viser til at saksøker har andre, like hensiktsmessige forføyninger til rådighet, blant annet har Vest politidistrikt i sin tillatelse uttrykkelig gitt kommunen uttrykkelig adgang til å innbringe elektriske sparkesykler som står til hinder for ferdselen. Retten finner støtte for sitt synspunkt i Falkanger, Flock og Waaler, Tvangsfullbyrdelsesloven kommentarutgave (2008) s. 1161–1162.

Etter rettens syn foreligger det ikke konkrete holdepunkter for at saksøktes adferd vil medføre voldsomheter etter bokstav b annet alternativ.

Retten finner på denne bakgrunn at det ikke har blitt sannsynliggjort at det foreligger sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-2 første ledd bokstav b.

At det i denne saken allerede foreligger et vedtak fra Vest politidistrikt, utelukker ikke at kommunen i kraft av et annet kompetansegrunnlag kan treffe avgjørelser som gjelder ved siden av den kompetansen som tilkommer politiet i medhold av politivedtektene. Retten viser til at kompetansen er utledet fra forskjellige rettsgrunnlag som dessuten gir kompetanse til organisatorisk atskilte myndigheter som er sammensatt på ulik måte og som for øvrig har forskjellig funksjon og rolle i samfunnet. At kommunens vurderinger til dels kan falle sammen med de vurderingstemaer som politivedtektene legger opp til, kan derfor ikke være avgjørende.

Retten vurderer allikevel at Ryde sin virksomhet er såpass inngripende i Bergen at kommunen «i kraft av sin eiendomsrett må være i posisjon til å beskytte seg» mot denne.

I denne saken er det flere konkrete holdepunkter som tilsier at saksøktes bruk går utover den alminnelige. Retten viser til at kommunens arealer ikke bare blir brukt som veigrunn til kjøring, men at disse arealene også benyttes som oppstillingsplass til opp mot 500 el-sparkesykler. Det er med andre ord ikke tale om en kortvarig og forbigående bruk av kommunens arealer.

– Saksøktes bruk har medført redusert fremkommelighet og vært til sjenanse og fortrengsel for andre. Parkeringen av el-sparkesykler har skapt problemer for trafikksikkerheten som saksøker har dokumentert med bilder. Selskapets virksomhet har vært av en slik karakter at politiet har regnet den som søknadspliktig etter politivedtektene § 3, og selskapets virksomhet har fått oppmerksomhet i nyhetsbildet.

«Retten bemerker at Bergen kommune i sin praksis har stilt krav om samtykke for lignende bruk av kommunens arealer. Dette gjelder blant annet bysykkel-ordningen, der kommunen inngikk kontrakt med Clear Channel etter en forutgående prøveordning og midlertidig godkjenning. På samme måte har kommunen tillatt at parkeringsplasser på offentlig vei kan reserveres for kjøretøy knyttet til bildeling. Etter hva retten har fått opplyst, har det imidlertid ikke blitt gitt noen lignende tilsagn om bruk av kommunens arealer for så vidt gjelder Bergen Segway og Foodora. Da det ikke er anført brudd på noen likhetsprinsipp, finner retten ikke grunn til å behandle dette nærmere. Retten finner likevel grunn til å påpeke at både Bergen Segway og Foodora bruk av kommunens arealer synes å være av mindre omfattende karakter».

Selve hovedspørsmålet i saken har vært hvorvidt Bergen kommune som grunneier har myndighet til å kontrollere kommersiell virksomhet på kommunal grunn. Altså om selskaper som Ryde er nødt til å inngå en egen avtale for å kjøre og parkere sparkesykler på kommunens eiendom.

Retten har med andre ord ikke tatt stilling til selve hovedspørsmålet i saken, nemlig om Ryde kan drive utleie uten avtale med kommunen.

Kjennelsen betyr at Ryde får fortsette sin virksomhet frem til hovedforhandlingen i tingretten er ferdigstilt.

Dersom Bergen kommune anker kjennelsen fra Bergen tingrett, blir det trolig en mer omfattende rettssak i løpet av høsten.

Kommunen tar avgjørelsen til ettertinging

Retten har kommet til at kommunen har rådighet til å bestemme bruken av byrommene og gatene, men Rydes aktivitet får fortsette frem til en eventuell hovedsak avgjøres av retten.

– Vi respekterer den kjennelsen som nå har kommet. Nå vil vi gå nøye gjennom dommen sammen med Kommuneadvokaten, for å vurdere veien videre, sier Tord Holgernes, avdelingsleder i Bymiljøetaten i en pressemelding som kommunen sendte ut fredags ettermiddag.

Retten har kommet til at kommunen har rådighet til å bestemme bruken av byrommene og gatene, inkludert utleie av el-løpehjul fra offentlig grunn. Med andre ord er retten enig i Bergen kommunes synspunkt på saken, men ikke enig i at kommunen har et umiddelbart behov for at Rydes aktivitet stanser opp. Retten mener altså at kommunen har tid til å vente på at en eventuell hovedsak avgjøres av retten.

Det var Bergens Tidende som omtalte avgjørelsen først.